ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

เที่ยวเยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน มิวนิค เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่น หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ ซอลส์เบิร์ก สวนมิราเบลล์ อินซ์บรูกซ์ ถนนมาเรียเทเรซ่า ซูริค โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ อินเทอลาเค่น นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง เลาเทอบรุนเนน น้ำตกสเตาบอร์ก ดีจอง พระราชวังแวร์ซายย์ ปารีส ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ มหาวิหารซาเครเกอร์ ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม


ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์
WCDE_TG00066
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
22 ม.ค. 67 - 19 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
113,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  มิวนิค • ชวานเกา • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น
 • วันที่

  3

  ฟุสเซ่น • หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ • ซอลส์เบิร์ก • สวนมิราเบลล์
 • วันที่

  4

  ซอลส์เบิร์ก • อินซ์บรูกซ์ • ถนนมาเรียเทเรซ่า • ซูริค • โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์
 • วันที่

  5

  ซูริค • หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน • นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี • Eiger • THE V-CABLEWAY • ดีจอง
 • วันที่

  6

  ดีจอง • พระราชวังแวร์ซายย์ • ปารีส • ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ • มหาวิหารซาเครเกอร์
 • วันที่

  7

  ปารีส • Duty Free • ห้างลาฟาแยต • มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
 • วันที่

  8

  ปารีส • เดินทางกลับ
 • วันที่

  9

  กรุงเทพฯ

21 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
113,900 บาท
เด็กมีเตียง
113,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
113,900 บาท
พักเดี่ยว
29,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
113,900 บาท
เด็กมีเตียง
113,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
113,900 บาท
พักเดี่ยว
29,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
113,900 บาท
เด็กมีเตียง
113,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
113,900 บาท
พักเดี่ยว
29,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
21 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 113,900 113,900 113,900 29,900 - - 20
29 พ.ค. 67 - 06 มิ.ย. 67 113,900 113,900 113,900 29,900 - - 20
19 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 113,900 113,900 113,900 29,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, WhatsApp, e-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งยอดเก็บเงินจากท่าน (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วันทำการ หากไม่ชำระการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า บัตรประชาชน/Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • กรณีการจองโปรแกรมการเดินทางแบบเหมารวมค่าที่พักและอาหาร ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • กรณีการจองแพ็กเกจแบบท่องเที่ยวภายในหนึ่งวัน (Daily Tour) ชำระเงินทั้งหมดก่อนถึงวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visa card

***กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต บริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน