ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 ฮ่องกง ญาจาง ดานัง 6วัน 5คืน

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 ฮ่องกง ญาจาง ดานัง 6วัน 5คืน

ฮ่องกง น่านน้ำสากล ญาจาง(เวียดนาม) ดานัง(เวียดนาม) น่านน้ำสากล ฮ่องกง


ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 ฮ่องกง ญาจาง ดานัง 6วัน 5คืน
รหัสทัวร์
CRU_0175
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ก.พ. 67 - 14 เม.ย. 67
เดินทางโดย
Resorts World One
Resorts World One
ราคาเริ่มต้น
41,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN ฮ่องกง - 15:00
2 MON ล่องน่านน้ำสากล - -
3 TUE นาตรัง 08.00 18.00
4 WED ดานัง 11.00 21.00
5 THU ล่องน่านน้ำสากล - -
6 FRI ฮ่องกง 12.00 -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
15:00

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
นาตรัง
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
ดานัง
เวลาเรือถึง
11.00
เวลาเรือออก
21.00

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
12.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
อา. 14 เม.ย. - ศ. 19 เม.ย. 67 Interior Stateroom 41,900 20,900 - - -
Deluxe Cabin 56,500 28,500 - - -
Balcony Stateroom 71,900 35,900 - - -
Palace Suite 132,500 95,800 - - -

อา. 14 เม.ย. - ศ. 19 เม.ย. 67
(ห้องพัก : Interior Stateroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
41,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
56,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
28,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
71,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
35,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
132,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
95,800 บาท

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 5 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ Resorts World One ตามที่ทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ภาษีท่าเรืออัตราค่าบริการ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ 100 USD / ท่าน /ทริป(ชำระบนเรือ) สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ 125 USD / ท่าน /ทริป สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ แพ็คเกจเครื่องดื่มที่สั่งกับทางเรือสำราญ
 • ค่า Wifi บนเรือสำราญ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน