ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ น่านน้ำสากล Super คุ้ม SIN HISESA SIN 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ น่านน้ำสากล Super คุ้ม SIN HISESA SIN 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ ล่องน่านน้ำสากล


ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ น่านน้ำสากล Super คุ้ม SIN HISESA SIN 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0173
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
19 ม.ค. 67 - 26 เม.ย. 67
เดินทางโดย
Genting Dream
Genting Dream
ราคาเริ่มต้น
11,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 FRI Singapore - 8PM
2 SAT High Seas - -
3 SUN Singapore 11AM -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
8PM

ท่าเรือ
High Seas
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
11AM
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
ศ. 12 เม.ย. - อา. 14 เม.ย. 67 Inside Staterroom 11,500 7,500 - - -
Oceanview Stateroom 13,900 8,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 11,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 20,900 12,500 - - -
ศ. 19 เม.ย. - อา. 21 เม.ย. 67 Inside Staterroom 11,500 7,500 - - -
Oceanview Stateroom 13,900 8,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 11,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 20,900 12,500 - - -
ศ. 26 เม.ย. - อา. 28 เม.ย. 67 Inside Staterroom 11,500 7,500 - - -
Oceanview Stateroom 13,900 8,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 11,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 20,900 12,500 - - -

ศ. 12 เม.ย. - อา. 14 เม.ย. 67
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500 บาท

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 • อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ค่าภาษีท่าเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปส์ SGD 22 /คน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 /คน/คืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สิงคโปร์
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 • อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 • ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน